(021) 22271940 info@saminsystem.ir

ترازوی فروشگاهی

ترازو فروشگاهی امروزه به ترازو دیجیتالی اطلاق می گردد که امکان تولید فاکتور را داشته و گزارش فروش روزانه و هفتگی ، ماهانه را برای فروشگاه صادر نماید به دلیل استفاده از صندوق فروشگاهی نیاز دیگری نیز وجود دارد ، همانطور که کالا های بسته بندی دارای بارکد هستند ، مواد وزنی و بدون بسته بندی نیز با داشتن بارکد در صندوق معرفی گردند ، این وظیفه به عهده ی ترازو فروشگاهی است تا برای کالا های وزنی بارکد تولید نماید تا صندوق فروشگاهی اطلاعات را به درستی انتقال داده و آمار دقیقی از فروش ترازو و فروشگاه داشته باشد .